Śledź nas na:Kapitał, akcje

Kapitał zakładowy - cyfrowo oznaczona kwota pieniężna stanowiąca sumę wartości nominalnej wszystkich akcji; stanowi podstawę uczestnictwa akcjonariuszy w spółce; jest to źródło aktywów umożliwiających spółce podjęcie zamierzonej działalności gospodarczej; zabezpieczenie dla osób trzecich w wypadku zaciągnięcia przez spółkę kredytów; źródło potencjalnego zaspokojenia dla wierzycieli.

Kapitał zapasowy - obligatoryjny kapitał własny spółki akcyjnej, którego główną funkcją jest ochrona przed uszczupleniem kapitału zakładowego, tworzony z zysku spółki, nadwyżek, dopłat.

Kapitał rezerwowy - fakultatywny kapitał własny tworzony z zysku spółki w celu finansowania strat lub wydatków.

Fundusz celowy - kapitały rezerwowe tworzone z zysku spółki (np. na cele postępu technicznego).

Akcja - papier wartościowy ucieleśniający prawa udziałowe w spółce; jest to ułamek kapitału zakładowego, ogół praw przysługujących akcjonariuszowi wobec spółki; w formie tradycyjnej lub zdematerializowanej (zapis na rachunku papierów wartościowych); treść: dane dotyczące Spółki, wartość i rodzaj akcji, ograniczenia w rozporządzaniu, wynikające obowiązki wobec spółki; wartość akcji: nominalna (określona w dokumencie nie mniejsza niż 1grosz) emisyjna(cena w obrocie pierwotnym) rynkowa (osiągana przez akcję w ramach obrotu wtórnego).

 

Rodzaje akcji:

1.imienne: na osobę wpisaną do księgi akcyjnej

2.na okaziciela: realizacja praw z akcji poprzez posiadacza

3.zwykłe: ucieleśniają ustawowe prawa akcjonariusza wynikające z KSH

4.uprzywilejowane: przyznają szczególne uprawnienia np. co do prawa głosu, dywidendy lub podziału majątku w przypadku likwidacji spółki

5.nieme: pozbawione prawa głosu najczęściej za zwiększoną dywidendę

6.gotówkowe: pokrywane gotówką, muszą być pokryte min. w ¼ przed zarejestrowaniem

7.aportowe:pokrywane wkładem rzeczowym, muszą być pokryte w całości do roku od zarejestrowania spółki.

 

 

 Zobacz także