Śledź nas na:Krajowy Rejestr Sądowy

Krajowy Rejestr Sądowy:

1.rejestr przedsiębiorców,

2.rejestr stowarzyszeń, i innych organizacji społecznych, zawodowych, fundacji, zakładów opieki zdrowotnej,

3.Dłużników niewypłacalnych

 

Zasady prowadzenia Krajowego Rejestru Sądowego:

 • prowadzony w systemie informatycznym połączonym siecią

 • zasada jawności

 • domniemanie prawdziwości wpisu

 • zasada trwałości wpisu

 • zasada wpisu na wniosek

 

Postępowanie rejestrowe Krajowego Rejestru Sądowego:

 • złożenie wniosku na formularzu urzędniczym w formie papierowej lub elektronicznej(7 dni od zdarzenia uzasadniającego obowiązek rejestracji)

 • składa się go do właściwego sądu rejonowego

 • formalna kontrola wniosku

 • kontrola materialna

 • w razie braków- termin 7 dni na uzupełnienie

 • termin rozpoznania wniosku: 14 dni

 • wpis następuje w momencie zamieszczenia w systemie danych z rejestru

 

Krajowy Rejestr Sądowy

 • spółki prawa handlowego

 • spółka europejska

 • spółdzielnie

 • przedsiębiorstwo Państwowe

 • towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych

 • jednostki badawczo-rozwojowe

 • oddziały przedsiębiorstw zagranicznych działających na terytorium RP

 • inne osoby prawne jeśli podlegają takiemu obowiązkowi

 

Spółka cywilna - brak podmiotowości prawnej; powstaje poprzez zgodne oświadczenie woli wszystkich wspólników(osoby fizyczne, prawne, ułomne osoby prawne; pisemna forma zawarcia umowy; cel wyłącznie gospodarczy; nie jest przedsiębiorcą więc brak tu firmy; status przedsiębiorcy przysługuje wspólnikom; odpowiedzialność solidarna wspólników; fakultatywne wniesienie wkładów; współwłasność łączna wspólników; uczestnictwo każdego wspólnika w zyskach jest jednakowe bez względu na wniesiony wkład.

Spółka jawna - posiada zdolność prawną i zdolność sądową; wpis do KRS; pisemna forma zawarcia umowy; wyłącznie cel gospodarczy; firma powinna zawierać nazwiska wspólników; spółce przysługuje status przedsiębiorcy; odpowiedzialność za zobowiązania ponosi spółka; wniesienie wkładu jest obligatoryjne; spółkę na zewn. Reprezentuje każdy ze wspólników; majątek spółki stanowi odrębność od majątków osobistych wspólników; udział w zyskach zależny od wniesionego wkładu; zdolność upadłościową mają wspólnicy jak i spółka.

Spółki osobowe (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna,cywilna) - brak osobowości prawnej; zdolność prawna; tylko cel gospodarczy; wspólnicy odpowiadają całym swym majątkiem; sprawy spółki prowadzą wspólnicy; zmiana składu osobowego z reguły skutkuje rozwiązaniem spółki; siła głosu niezależna od wkładu; nie istnieje minimalna kwota wkładu(poza spółką komandytową); co najmniej 2 wspólników; momentem rozpoczęcia działalności jest wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółki kapitałowe (SA, Z.O.O.) - osoba prawna; każdy prawnie dopuszczalny cel; odpowiedzialność ponosi tylko spółka do wartości wniesionych wkładów; sprawy spółki prowadzą powołane do tego organy; zmiana składu osobowego nie powoduje rozwiązania Spółki; siła głosu zależy od wniesionego wkładu; minimalna wysokość wkładu: sp. z.o.o. 5000 SA100000; zgłoszenie spółki do sądu rejestrowego.

 

Spółdzielnia - jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków powadzi wspólną działalność gospodarczą. Spółdzielnia może prowadzić również działalność społeczną, oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków i środowiska. Majatek spółdzielni jest prywatna własnością jej członków.

Cechy:

 • zrzeszeniowy charakter

 • dobrowolność

 • zmienny skład osobowy

 • zmienny fundusz udziałowy

 • prowadzenie wspólnej działalności gospodarczej w interesie członków

 • możliwość (fakultatywna)prowadzenia działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej.

 • samodzielność

 • prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach rachunku ekonomicznego - spółdzielnia odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem. Może w każdym czasie podzielić się lub połączyć z inną spółdzielnią - potrzebne 2/3 głosów.

 

Szczególne rodzaje spółdzielni:

rolnicza spółdzielnia produkcyjna - przedmiotem działalności rolniczej spółdzielni produkcyjnej jest prowadzenie wspólnego gospodarstwa rolnego oraz działalności na rzecz indywidualnych gospodarstw rolnych członków. Należy zaznaczyć, że spółdzielnia może również prowadzić inną działalność gospodarczą.

spółdzielnia kółek rolniczych - przedmiotem gospodarczej działalności spółdzielni kółek rolniczych jest świadczenie usług dla rolnictwa i innych rodzajów usług wynikających z potrzeb środowiska wiejskiego. Spółdzielnia może również zajmować się wytwarzaniem środków i materiałów dla rolnictwa, przetwórstwem rolnym i produkcją rolną(prowadzeniem gosp. rolnego)

Inne rodzaje spółdzielni:

 • spółdzielnie pracy;

 • spółdzielnie mieszkaniowe

Klasyfikacja spółdzielni:

Ze względu na przedmiot działalności:

 • handlowe

 • mieszkaniowe

 • rzemieślnicze

 • kółek rolniczych

 • turystyczne

 • wydawnicze

 • produkcyjne

 • oszczędnościowe

 • mieszane (np. mleczarskie)

Inny podział:

 • spółdzielnie użytkowników

 • spółdzielnie pracowników

 

Spółdzielnia podlega obowiązkowemu wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Statut spółdzielni powinien określać: oznaczenie nazwy z dopiskiem spółdzielnia i podaniem jej siedziby, przedmiot działalności spółdzielni oraz czas trwania, wysokość wpisowego oraz wysokość i ilość udziałów, prawa i obowiązki członków, zasady i tryb przyjmowania członków, zasady zwoływania walnych zgromadzeń, obradowania i podejmowania uchwał, zasady i tryb wyboru oaz odwołania członków organu spółdzielni, zasady podziału nadwyżki bilansowej. Zmiana statutu spółdzielni wymaga uchwały walnego zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów. Zarząd jest obowiązany zgłosić chwałę o zmianie statutu w ciągu 30 dni od daty jej podjęcia do sadu rejestr. Monitor Spółdzielczy wydawany przez KRS publikuje ogłoszenia spółdzielcze. Warunkiem przyjęcia na członka jest złożenie deklaracji (forma pisemna). Zawiera imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, a jeżeli to osoba prawna to nazwę i siedzibę, ilość udziałów, wkłady. Członek może w deklaracji wskazać osobę, której spółdzielnią po jego śmierci wypłacić udziały. Założyciele spółdzielni staja się członkami spółdzielni z chwilą jej zarejestrowania. Przystępujący staja się członkami z chwila przyjęcia przez spółdzielnię. Przyjęcie powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków zarządu. Uchwala w sprawie przyjęcia powinna być podjęta w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji. Zarząd spółdzielni prowadzi rejestr członków zawierający ich dane, udziały, wkłady, datę członkowstwa.Zobacz także