Śledź nas na:Umowy

Prawo o stowarzyszeniach reguluje podstawowe zasady i reguły tworzenia i prowadzenia działalności przez stowarzyszenia, czyli organizacje społeczne o określonych w przedmiotowej ustawie cechach. Ma ona zatem ogólny i bardzo szeroki zakres obowiązywania. Ustawodawca wyłączył jednak w drodze przepisu art. 7 z jej zakresu (podmiotowego) następujące podmioty:

 1. Organizacje społeczne działające na podstawie odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita jest stroną. Do takich organizacji można zaliczyć m.in. Polski Czerwony Krzyż działający na podstawie ustawy z 16 listopada 1964 roku, cechy i izby rzemieślnicze oraz szereg innych podmiotów zrzeszających działających w sferze gospodarczej.

 2. Kościoły i inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.

 3. Organizacje religijne, których sytuacja prawna jest uregulowana ustawami o stosunku państwa do kościołów i innych związków wyznaniowych, działające w obrębie tych kościołów i związków.

 

Rodzaje Upadłości:

 1. Z możliwością zawarcia układu (upadłość układowa)

 2. Zmierzająca do likwidacji majątku dłużnika (likwidacyjna)

Wierzyciel ma prawo do skorzystania z możliwości wszczęcia postępowania o ogłoszenie upadłości. Dłużnik musi zgłosić wniosek w terminie 2 tygodni od dnia w którym wystąpiły przesłanki do ogłoszenia upadłości. Postępowanie upadłościowe toczy się przed sądem rejonowym , gospodarczym (sąd upadłościowy).

Ogłoszenie upadłości, skutki:

 • upadły i jego majątek jest do dyspozycji syndyka

 • upadły musi składać wyjaśnienia

 • majątek staje się masą upadłościową

 • syndyk jako zarządca masy upadłościowej

Postępowanie naprawcze:

 • wszczynane w sytuacji gdy dłużnik reguluje jeszcze zobowiązania ale oczywistym jest (wg. Rozsądnej oceny ekonomicznej) że w najbliższym czasie stanie się niewypłacalny.

 • służy niedopuszczeniu do sytuacji w której dłużnik w ogóle zaprzestałby spłacania wierzycieli co może doprowadzić do upadłości dłużnika

 • dłużnik powinien zgłosić do sądu upadłościowego oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego

 • z dniem wszczęcia postępowania naprawczego zawiesza się spłatę zobowiązań przedsiębiorcy, zawiesza się rozliczanie odsetek należących od przedsiębiorcy

 • potrącanie wierzytelności jest tylko dopuszczalne w przypadkach wskazanych w ustawie

 • nie mogą być wszczynane postępowania egzekucyjne a wszczęte podlegają zawieszeniu z mocy prawa

Czyn nieuczciwej konkurencji:

 1. takie oznaczenie przedsiębiorstwa które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości

 2. opatrywanie towarów lub usług fałszywym lub oszukańczym oznaczeniem geograficznym

 3. takie oznaczanie towarów lub usług albo jego brak które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy lub innych istotnych cech.

 4. przekazanie, ujawnienie, lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej

 5. nakłanianie osoby świadczącej na rzecz przedsiębiorcy pracę na podstawie stosunku pracy do nie wykonywania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych albo innych obowiązków umownych

 6. rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie w celu przysposobienia korzyści lub wyrządzenia szkody.

 7. utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku

 8. przekupstwo osoby pełniącej funkcje publiczną (229kk)

 9. w zakresie reklamy:

 • reklama sprzeczna z przepisami prawa, obyczajami

 • reklama wprowadzająca w błąd

 • odwołująca się do uczuć przez wywołanie lęku

 • reklama stanowiąca ingerencje w sferę prywatności (np. nagabywanie, nadużywanie technicznych środków przekazu informacji.

 1. sprzedaż konsumentom towarów lub usług połączona z przyznaniem nieodpłatnej premii w postaci towarów lub usług odmiennych od stanowiących przedmiot sprzedaży.

 2. organizowanie systemu sprzedaży lawinowej

 3. wprowadzanie do obrotu przez sieci sklepów dyskontowych towarów w ilości przewyższającej 20% wartości obrotów z markami stanowiącymi własność właściciela sieci lub podmiotów zależnych

Odpowiedzialność cywilna:

 • żądanie zaniechania niedozwolonych działań

 • żądanie usunięcia skutków niedozwolonych działań

 • złożenie oświadczenia odpowiedniej treści

 • naprawienie wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych

 • wydanie bezpodstawnie nabytych korzyści na zasadach ogólnych

 • zasądzenie odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny

 • odszkodowanie

Odpowiedzialność karna np.:

 • z art. 229 Kodeksu Karnego od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności

 • kary pieniężne w stosunku do podmiotów zbiorowych w wysokości do 10% rocznego przychodu ale nie mniej niż 5000 zł

 • przepadek przedmiotów pochodzących z czynu zabronionego i osiągniętej korzyści majątkowej lub jej równowartości

Konsument -osoba która nie wykonuje czynności w ramach działalności gospodarczej

 

 Zobacz także