Śledź nas na:Umowy

Umowy mają na celu osiągnięcie określonego zamierzenia, zobowiązania do zbycia lub sprzedaży, uzyskania lub wykonania świadczenia lub usługi, zgromadzenie kapitału.

 

Umowa =kontrakt

Umowy są zdarzeniami prawnymi (czynności prawne) przez umowę rozumie się najczęściej dwustronna lub wielostronną czynność prawną która dochodzi do skutku przez złożenie co najmniej dwóch zgodnych oświadczeń woli, umowa stanowi określoną całość, na którą składają się określone części:

 • szczegółowo uzgodniony tekst

 • załączniki techniczne

 • załączniki finansowe

 • załączone wzory dokumentów stanowiących potwierdzenie dokonania różnych czynności prawnych i faktycznych

W obrocie gospodarczym wyróżnia się umowy;

 • dwustronnie handlowe(obrót profesjonalny)

 • jednostronnie handlowe (obrót konsumencki)

1. Umowy sprzedaży i dostawy oraz umowy w obrocie konsumenckim

-umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa

-umowy zawierane na odległość

2. Umowy o korzystanie i używanie

-u. najmu

-dzierżawy

-użyczenia

-przechowania

-składu

3. Umowy w procesie inwestycyjnym

-u. o prace geologiczne

-roboty geodezyjne i kartograficzne

-o prace projektowe

-o wykonanie inwestycji

4. Umowy transportowo spedycyjne

-przewozu

-spedycji

5. u pośrednictwa handlowego

-komisu

-brokerska

-maklerska

-zlecenie

-agencyjna

6. u. zawierane na rynku finansowym

-u. rachunku bankowego

-pożyczki

-kredytu bankowego

-ubezpieczenia

7. nowe typy umów w obrocie gospodarczym

-leasing

-sponsoring

-timeshearing

-factoring

-franchising

-forfiveting

-developerskie

-menedżerskie

-know how

-offsetowa

Sposoby zawierania umów:

 • ofertowy

 • negocjacyjny

 • aukcja

 • przetarg

Tryby mieszane:

 • ofertowo-nagocjacyjny

 • negocjacyjno-ofertowy

 • aukcyjno przetargowy

Czynności poprzedzające zawarcie umowy: reklama, ogłoszenie, cennik, katalog, prospekt, informacja ogólna.

List intencyjny - forma nawiązania więzi prawnej między stronami. Traktuje się najczęściej jako dokument wyrażający ogólny zamiar kontraktowania spełniający warunki uznania go za umowę przedwstępną oraz pełniący funkcję umowy ramowej lub czynności prawnej organizującej proces zawierania umów handlowych o bliżej niesprecyzowanym charakterze prawnym.

Wzorce umowne:

 • ułatwiają zawarcie umowy

 • ogólne warunki umów

 • wzory umów

 • regulaminy

Kategorie ogólnych warunków umów:

 • ogólne warunki opracowane przez jedną ze stron;

 • ogólne warunki opracowane przez organizacje zrzeszające określonych przedsiębiorców;

 • ogólne warunki opracowane przez władzę państwową lub organizację międzynarodową.

Ogólne warunki umów nie powinny zwierać postanowień będących w sprzeczności z ogólnymi post. Prawa

Wzory umów - formularze. Stanowią one projekty określające treść konkretnej umowy, ich cechą jest to, że są otwarte na formułowanie postanowień przez strony.

Regulaminy - usystematyzowany zbiór postanowień określających treść umowy, stanowiące odpowiedni standard nadający się w zasadzie do gotowego stosowania przez strony umowy handlowej.

Najważniejsze cechy normatywne umów handlowych:

1. przyjęcie zasady oferty odwołanej (63z2 KC) -chyba że nieodwołalność wynika z treści oferty

2. dopuszczalność modyfikującego przyjęcia oferty (68z1 KC)

W stosunkach między przedsiębiorcami odpowiedź na ofertę z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień nie zmieniających istotnie treści oferty poczytuje się za jej przyjęcie (chyba że wskazano że może być przyjęta jedynie bez zastrzeżeń)

3. wyłączenie stosowania formy ad probationem (art. 74 par. 3 KC)

Formę pisemną przewidzianą dla celów dowodowych nie stosuje się do czynności prawnych w stosunkach między przedsiębiorcami

4. Szczególne zasady przy złożeniu ofert w postaci elektronicznej:

-KC przewiduje szczególne obowiązki dla przedsiębiorcy składającego ofertę w postaci elektronicznej . Jest on zobowiązany przed zawarciem umowy poinformować drugą stronę w sposób jednoznaczny i zrozumiały o:

-czynnościach technicznych składających się na procedurę zwierania umowy

-skutkach prawnych potwierdzenia przez drugą stronę otrzymania oferty

-zasadach i sposobie utrwalenia, zabezpieczenia i udostępnienia przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy

-metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzonych danych, które jest obowiązany udostępnić drugiej stronie

-językach w których umowa może być zawarta

-kodeksach etycznych które stosuje się oraz o ich dostępności

-przyjęcie szczególnego miernika należytej staranności dla prowadzących działalność gospodarczą (355 KC)

-wyłączenie zasady sądowej waloryzacji odniesieniu do stron prowadzących przedsiębiorstwo (358 par.4 KC)

-możliwość zawarcia umowy w wyniku zastosowania różnych wzorców (385 z4 KC)

-przyjęcie zasady że umowa jest zawarta również poprzez milczenie osoby prowadzącej działalność gospodarczą 68 z 2 KC

 

Przez obrót gospodarczy należy rozumieć nie tylko wymianę dóbr i usług odbywającą się z reguły za pośrednictwem pieniądza, ale przede wszystkim towarzyszące tej wymianie i powstające w jej procesie stosunki prawne między jej podmiotami. Obrót ten wykazuje pewne znamiona charakterystyczne. Co najmniej jeden z jego uczestników jest mianowicie zobowiązany w stosunku do innych uczestników z tej racji, że prowadzi w sposób trwały i zawodowy (profesjonalny) działalność gospodarczą (przedsiębiorstwo), świadczenie zaś dóbr i usług dla innych uczestników obrotu jest wynikiem tej działalności.

 

Obrót gospodarczy może się odbywać albo między podmiotami prowadzącymi stałą działalność gospodarczą, albo miedzy tymi podmiotami a innymi osobami.

 

Obrót gospodarczy może podlegać wielorakim rozróżnieniom. Można mówić o obrocie gospodarczym krajowym i międzynarodowym, masowym, mieszanym itp. Tego rodzaju rozróżnienia mają znaczenie nie tylko teoretyczne, ale także praktyczne, mogą bowiem wiązać się z koniecznością odmiennej regulacji prawnej.

 Zobacz także