Śledź nas na:Utrata bytu prawnego przedsiębiorcy

Zakończenie działalności gospodarczej może być skutkiem czynności faktycznych jak i czynności prawnych. Przyczyny:

 • z woli przedsiębiorcy

 • z decyzji organu administracyjnego

 • z orzeczenia sądowego

 

Wśród przyczyn uzasadniających zakończenie działalności gospodarczej:

 • urzeczywistnienie lub wyczerpanie celu w jakim działalność została podjęta

 • zmiana profilu działalności gospodarczej lub zmiana formy organizacyjno gospodarczej i jej wykonywania bądź dokonania obydwu zmian jednocześnie.

 • brak powodzenia w wykonywaniu działalności gospodarczej może wymuszać podjęcie dobrowolnej decyzji o jej zakończeniu bądź prowadzić do zaprzestania działalności gospodarczej poprzez zastosowanie odpowiednich instytucji prawnych (np. upadłości)

 • może być konieczne ze względu na utratę uprawnień lub kwalifikacji zawodowych do jej prowadzenia

 • ze względu na przyczyny wskazane w ustawie które uzasadniają rozwiązanie lub likwidację przedsiębiorstwa bądź też wykreślenie z rejestru.

Ustawa 28 II 03: prawo o postępowaniu upadłościowym i naprawczym.

Dwie naczelne zasady jakimi należy się kierować w trakcie postępowań tam uregulowanych:

 1. Nakazuje takie prowadzenie postępowania upadłościowego które pozwoli na zaspokojenie wierzycieli w jak najwyższym stopniu.

 2. Karze brać pod uwagę nie tylko interes wierzycieli ale również osób pośrednio związanych z dłużnikiem w ten sposób aby w miarę możliwości przy zachowaniu racjonalności działania zachować przedsiębiorstwo dłużnika w całości.

Podstawową przesłanką ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność dłużnika t.j. zaprzestanie wykonywania wymagalnych zobowiązań. W przypadku dłużnika będącego osobą prawną i ułomną osobą prawną stan niewypłacalności zachodzi również wtedy gdy ich zobowiązania przekraczają wartość majątku nawet w przypadku bieżącego wykonywania zobowiązań.

Funkcje postępowań upadłościowego i naprawczego:

 1. Windykacyjna: zaspokojenie wierzycieli

 2. Profilaktyczna: niedopuszczenie do dalszych niewypłacalności, które są następstwem niespłaconych zobowiązań przez niewypłacalnego dłużnika.

 3. Wychowawcza: kształcenie wśród przedsiębiorców pożądanych wzorców zachowań które określić można jako postawę rzetelnego przedsiębiorstwa.

W stosunku do kogo można ogłosić upadłość?

 1. w stosunku do przedsiębiorcy rozumianego jako osoba fizyczna, prawna, ułomna osoba prawna jeśli prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową

 2. ponadto:

 • spółki z.o.o.(nie prowadząca działalności gosp.)

 • SA (jw.)

 • do wspólników osobowych spółek handlowych ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczeń całym swym majątkiem.

 • wspólników spółki partnerskiej

 • oddziałów banków zagranicznych w rozumieniu przepisów prawa bankowego

 • w razie śmierci przedsiębiorcy jeżeli jego wniosek o ogłoszenie upadłości został zgłoszony w terminie roku od jego śmierci

 • do osób fizycznych które były przedsiębiorcą i zaprzestały działalności gosp. Ale nie miną rok od momentu wykreślenia jej z właściwego rejestru

 • do osoby fizycznej która faktycznie prowadziła działalność gospodarczą a nie dopełniła obowiązku zgłoszenia do właściwego rejestru

Niemożliwa jest upadłość względem:

 • j.s.t.

 • Skarbu państwa

 • publicznych, samodzielnych ZOZów

 • instytucji i osób prawnych utworzonych w drodze ustawy oraz utworzonych do wykonywania obowiązku nałożonego ustawą.

Ponadto związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, może podjąć uchwałę o postawieniu spółdzielni w stan likwidacji jeżeli:

 • działalność spółdzielni wykazuje rażące i uporczywe naruszenia prawa lub postanowień statutu

 • spółdzielnia została zarejestrowana z naruszeniem prawa

 • spółdzielnia co najmniej od roku nie prowadzi działalności gospodarczej

 

 Zobacz także