Śledź nas na:Krajowy Rejestr Sądowy

Przekształcenie spółdzielni w spółkę:

I Faza - likwidacja spółdzielni; etapy:

Zwołanie dwóch walnych zgromadzeń przez zarząd spółdzielni, po czym następuje:

 • przejście spółdzielni w stan likwidacji na skutek zgodnych uchwał walnych zgromadzeń zapadłych większością ¾ głosów na 2 walnych zgromadzeniach;

 • zgłoszenie do KRS zawiadomienia o otwarciu likwidacji spółdzielni (przez zarząd);

 • zawiadomienie o otwarciu likwidacji właściwego związku rewizyjnego (przez zarząd);

 • walne zgromadzenie wyznacza likwidatorów (członkowie ostatniego zarządu, osoby wybrane przez walne zgromadzenie, osoby spoza spółdzielni, osoby prawne);

 • zawarcie umowy z likwidatorem o wykonanie czynności likwidacyjnych (zawiera rada spółdzielni) z chwila podpisania likwidator posiada takie same uprawnienia jak zarząd spółdzielni;

 • upoważnienie likwidatora do wykonania czynności, które wymagają uchwały walnego zgromadzenia lub rady spółdzielni;

 • w nazwie spółdzielni należy umieścić ,,w likwidacji".

Zadania likwidatora:

powiadomienie instytucji o likwidacji, w szczególności banków finansujących spółdzielnie

ogłoszenie w Monitorze Spółdzielczym zawiadomienia o otwarciu likwidacji spółdzielni

wezwanie wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Likwidator natychmiast po powołaniu sporządza:

 • plan finansowy likwidacji

 • plan zaspokajania zobowiązań

 • sprawozdanie finansowe na dzień otwarcia likwidacji.

O odmowie zaspokojenia zgłaszanych wierzytelności likwidator powinien zawiadomić wierzyciela pisemnie w ciągu 4 tyg. od dnia zgłoszenia wierzytelności. Likwidator spółdzielni w likwidacji powinien z chwila zarejestrowania spółki z.o.o. zatwierdzić sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia likwidacji. Likwidator zgłasza do KRS wniosek o wykreślenie spółdzielni z KRS oraz przekazuje nowo utworzonej spółce księgi i dokumenty ze zlikwidowanej spółdzielni do przechowania. Wykreślenie powinno być ogłoszone przez sąd.

II Faza -tworzenie spółki z ograniczona odpowiedzialnością:

 • członkowie spółdzielni, którzy wyrazili chęć zawarcia spółki zawierają ją w formie aktu notarialnego i określają: firmę i siedzibę spółki, przedmiot, wysokość kapitału zakładowego, czy wspólnik może mieć tylko jedną czy większa ilość udziałów, ilość i wysokość udziałów objętych przez wspólników

 • członkowie spółki indywidualnie wnoszą udziały lub decyzją walnego zgromadzenia całość majątku trwałego zostaje wniesiona jako kapitał zakładowy

 • wspólnicy ustanawiają władze spółki

 • ze względu na dużą łączną wartość udziałów, jakie posiada spółdzielnia i dużą liczbę udziałów, należy ustanowić obok zarządu radę nadzorczą lub komisję rewizyjną albo obie władze

 • zarząd spółki zgłasza zawiązanie spółki celem wpisania do KRS.

Upadłość spółdzielni: następuje w razie jej niewypłacalności. Jeżeli wg sprawozdania finansowego spółdzielni ogólna liczba wartość jej aktywów nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich zobowiązań zarząd powinien niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie. Pomimo niewypłacalności zarząd może podjąć decyzję o dalszym istnieniu spółdzielni, jeżeli wskaże środki umożliwiające jej wyjście. Na wniosek wierzyciela sąd może zarządzić postawienie jej stan upadłości .Jeżeli majątek spółdzielni Ne wystarcza na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego sąd zarządzi wykreślenie spółdzielni z KRS .nie przeprowadza się postępowania upadłościowego.

Przedsiębiorstwo państwowe - samodzielny, samorządny, samofinansujący się przedsiębiorca posiadający osobowość prawną.

W obrocie gospodarczym występuje we własnym imieniu i na własny rachunek, może nabywać i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwanym.

Gwarancję samodzielności przedsiębiorstwo państwowe stanowi posiadanie osobowości prawnej i wydzielonego majątku (samodzielność w stosunkach poziomych).

Samodzielność w płaszczyźnie pionowej zbudowana jest na zasadzie domniemania po stronie przedsiębiorstwa(domniemanie to polega na tym że w sposób szczegółowy określa się kompetencje organów administracji - organu założycielskiego) zgodnie z art. 2 organy przedsiębiorstwa państwowego samodzielnie podejmują decyzje oraz organizują działalność we wszystkich sprawach przedsiębiorstwa natomiast organy państwowe uprawnione SA do podejmowani decyzji w zakresie PP tylko w sytuacjach przewidzianych przez przepisy rangi ustawowej.

Samorządność przedsiębiorstwa państwowego wyraża się przez instytucje samorządowe. Kompetencje samorządu załogi:

 • stanowienie o istotnych sprawach przedsiębiorstwa

 • wyrażanie opinii

 • podejmowanie inicjatywy i zgłaszanie wniosków

 • sprawowanie kontroli i nadzoru nad działalnością przedsiębiorstwa państwowego

Samofinansowanie się oznacza że przedsiębiorstwo w oparciu o zasadę rachunku ekonomicznego i racjonalnej gospodarki z własnych dochodów pokrywa wszelkie wydatki.

Rodzaje przedsiębiorstw państwowych:

Ze względu na kryterium celu i przedmiot działalności:

 • przedsiębiorstwo państwowe na zasadach ogólnych

 • przedsiębiorstwo państwowe na rzecz użyteczności publicznej

Ze względu na kryterium tytułu tworzenia:

 • tworzone w trybie cywilnoprawnym

 • w trybie administracyjnoprawnym

Kompetencje do ich tworzenia:

 • naczelne i centralne organy administracji Państwowej

 • NBP i banki państwowe

 • w uzasadnionych wypadkach inne organy

Ustanowienie przedsiębiorstwa państwowego - czynności:

 • postępowanie przygotowawcze przeprowadzone przez powołany przez organ założycielski, zespół przygotowawczy (zbadanie i ocena potrzeby utworzenia przedsiębiorstwa państwowego określenie warunków jego utworzenia)

 • wydanie aktu o jego utworzenia przez podmiot uprawniony

 • wyposażenie przedsiębiorstwa w środki niezbędne do prowadzenia działalności określonej w akcie erekcyjnym

 • powołanie pierwszego dyrektora lub tymczasowego kierownika

 • ustalenie statutu przedsiębiorstwa

 • statut -indywidualny akt organizacji stanowi zbiór przepisów regulujących strukturę zadania i sposób działania PP)

 • wpisanie PP do KRS i rejestracji przedsiębiorców

 Zobacz także