Śledź nas na:Krajowy Rejestr Sądowy

Organy spółdzielni

Walne zgromadzenie - najwyższy organ spółdzielni. Członek może brać w nim udział tylko osobiście. Osoby prawne przez pełnomocnika. Każdy członek ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów.

Właściwości:

 • uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej

 • rozpatrywanie sprawozdań rady, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i finansowych oraz podejmowanie uchwal

 • rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności spółdzielni

 • podejmowanie uchwal w spawie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat

 • podejmowanie uchwal w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej.

Zarząd zwołuje walne zgromadzenie przynajmniej raz w roku w ciągu 6 m-cy po upływie roku obrachunkowego.

Rada Nadzorcza - cel sprawowanie kontroli i nadzoru nad jej działalnością .Kadencje określa statut, może być dowolna. Składa się z co najmniej 3 członków wybranych stosownie do postanowień statutu przez walne zgromadzenie, zebranie przedstawicieli lub zebrania grup członkowskich. Do rady mogą być wybierani wyłącznie członkowie spółdzielni. Osoba prawna może wskazać osobę nie będącą członkiem.

Zakres działania:

 • uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej

 • nadzór i kontrola działalności spółdzielni poprzez :badanie okresowych sprawozdań, dokonywanie okresowych ocen zadań przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez zarząd wniosków

 • podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej

 • inne sprawy określone w statucie

Zarząd - kieruje działalnością spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Podejmuje decyzje niezastrzeżone w ustawie. Statut może przewidywać zarząd jednoosobowy, którym jest prezes i ustalać wymagania jakie powinna spełniać osoba wchodząca w skład zarządu lub prezes w zarządzie jednoosobowym. Członków zarządu w tym prezesa i jego zastępców wybiera i odwołuje stosownie do postanowień statutu rada lub walne zgromadzenie.

Zakaz konkurencji - członkowie rady i zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec spółdzielni a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjna wobec spółdzielni. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka rady lub zarządu oraz powoduje inne skutki prawne.

Odpowiedzialność - w wypadku naruszenia przez członka rady nadzorczej zakazu konkurencji. Rada może podjąć uchwałę o zawieszeniu członka tego organu w pełnieniu czynności. Statut określa termin zwołania posiedzenia organu, który dokonał wyboru zawieszonego członka rady. Organ rozstrzyga o uchyleniu zawieszenia bądź odwołaniu zawieszonego członka rady. W skład rady nie mogą wchodzić: kierownicy działalności, pełnomocnicy zarządu, lub tych osób w związku małżeńskim i w linii bocznej. Członek zarządu i rady winy czynu lub zaniedbania przez które spółdzielnia poniosła szkodę odpowiada za nie osobiście

Lustracja - każda spółdzielnia obowiązana jest przynajmniej raz na 3 lata, a w okresie likwidacji corocznie poddać się lustracyjnemu badaniu legalności, gospodarności i rzetelności działania.

Likwidacja spółdzielni:

 • z upływem okresu ,na który spółdzielnie utworzono

 • wskutek zmniejszenia się liczby członków wskazanej w statusie lub w ustawie jeżeli spółdzielnia w terminie jednego roku nie zwiększy liczby członków do wymaganej wielkości w skutek zgodnych uchwał walnych zgromadzeń zapadłych większością ¾ głosów na dwóch kolejno po sobie następujących walnych zgromadzeniach, w odstępstwie co najmniej dwóch tygodni.Zobacz także