Śledź nas na:Przedsiębiorca

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, prawna lub j.o.n.os.pr. której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Są nimi też wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Klasyfikacja przedsiębiorców:

 • prowadzący działalność gospodarczą i prowadzący działalność zawodową

 • jednoosobowy i zbiorowy

 • prywatni i publiczni

 • działalność gosp. Jako cel podstawowy lub uboczny

 • mikro przedsiębiorcy (w ostatnim roku zatrudniali mniej niż 10 osób i przychody netto mniej niż 2 mln €)

 • mały przedsiębiorca (w poprzednim Roku zatrudniał mniej niż 50 osób, przychód netto mniej niż 10 mln €)

 • średni przedsiębiorca (w poprzednim roku zatrudniał mniej niż 250 osób, przychód netto mniej niż 50 mln €)

 • przedsiębiorcy not for profit

 • przedsiębiorca Krajowy lub zagraniczny (na podstawie domicylu: gdzie mieszka lub ma siedzibę przedsiębiorstwa).

 

Przedsiębiorca zagraniczny - osoba zagraniczna wykonująca działalność gospodarczą za granicą.

Działalność gospodarcza - zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Czynności jakie musi wykonać przedsiębiorca podejmując działalność gospodarczą:

 • dostosowanie działalności do przepisów: BHP, budowlanych, sanitarnych, przeciwpożarowych, ochrony środowiska.

 • obowiązek rejestracji: ewidencja działalności gospodarczej prowadzona przez Wójta, Burmistrza, Prezydenta miasta dla osób fizycznych; Krajowego Rejestru Sądowego - rejestr przedsiębiorców: przedsiębiorcy nie będący osobami fizycznymi

 • zgłoszenie do rejestrów specjalnych: REGON, NIP, ZUS

 • zasada obowiązku uzyskania koncesji, zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanej jeżeli przepisy taki obowiązek nakładają.

 • zasada posługiwania się numerem NIP

 • obowiązek poszanowania dobrych obyczajów, uczciwej konkurencji, słusznych interesów konsumentów.

 • obowiązek przestrzegania przepisów policyjno-administracyjnyh

 • obowiązek profesjonalizmu, odpowiednich kwalifikacji

 • obowiązek oznaczania towaru

 • obowiązek udostępniania danych teleadresowych firmy

 • obowiązek dokonywania i przyjmowania płatności w formie bezgotówkowej

 

 Zobacz także