Śledź nas na:

Ekonomia - Artykuły

  • liczba prac:

Główne zasady ekonomii

Wyróżnienie dziesięciu głównych zasad ekonomii nie jest wcale prostym zadaniem. Każda ze szkół ekonomicznych inaczej definiuje pryncypia, za którymi należałoby podążąć, aby ekonomia spełniała swoje podstawowe zadania. Dla kapitalistów z dziada pradziada z pewnością głównym celem będzie maksymalizacja zysków. Wielu przedsiębiorców uważa, iż jest to główny cel ich działalności i poza odcinaniem kuponów nie widzą niczego więcej w funkcjonowaniu na rynku. Masymalizacja zysków wiąże się przede wszystkim z faktem, iż każdy z nas jest chciwy i wszyscy chcemy z natury mieć więcej, szybciej oraz lepiej.

Kapitał, akcje

Kapitał zakładowy - cyfrowo oznaczona kwota pieniężna stanowiąca sumę wartości nominalnej wszystkich akcji; stanowi podstawę uczestnictwa akcjonariuszy w spółce; jest to źródło aktywów umożliwiających spółce podjęcie zamierzonej działalności gospodarczej; zabezpieczenie dla osób trzecich w wypadku zaciągnięcia przez spółkę kredytów; źródło potencjalnego zaspokojenia dla wierzycieli.

Umowy

Umowy mają na celu osiągnięcie określonego zamierzenia, zobowiązania do zbycia lub sprzedaży, uzyskania lub wykonania świadczenia lub usługi, zgromadzenie kapitału.

Utrata bytu prawnego przedsiębiorcy

Zakończenie działalności gospodarczej może być skutkiem czynności faktycznych jak i czynności prawnych. Przyczyny: z woli przedsiębiorcy z decyzji organu administracyjnego z orzeczenia sądowego

Krajowy Rejestr Sądowy

Krajowy Rejestr Sądowy: 1 .rejestr przedsiębiorców, 2 .rejestr stowarzyszeń, i innych organizacji społecznych, zawodowych, fundacji, zakładów opieki zdrowotnej, 3 .Dłużników niewypłacalnych

Przedsiębiorca

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, prawna lub j.o.n.os.pr. której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Są nimi też wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.